joshua-fuller-hr0nJQlO9LQ-unsplash.jpeg

Sjálfbærni

Samfélag og umhverfi

Tökum höndum saman

Búseta er umhugað um að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum en Græn Búseta er hugtak sem félagið notar yfir vistvænar áherslur í rekstri sínum. Þær áherslur teygja sig víða þegar kemur að starfseminni.

Við höfum valið heimsmarkmiðin Aukinn jöfnuður – Sjálfbærar borgir og samfélög – Heilsa og vellíðan – Ábyrg neysla – Sjálfbær orka og samræmt þau við stefnu okkar í umhverfismálum.

Með umhverfisáherslum Búseta stuðlum við að því að íbúar búi í heilnæmu húsnæði en það er beinn ávinningur félagsins að tryggja góð umhverfisgæði og vellíðan íbúa. Í allri starfsemi Búseta er horft til frambúðar. Slík langtímahugsun er ekki gerleg án ríkulegrar umhverfisvitundar.

UMHVERFISSTEFNA BÚSETA

Hverju höfum við komið til leiðar...

Sjálfbærniuppgjör Búseta

Skýrsla og áritun framkvæmdastjóra

Búseti starfar með sjálfbærni að leiðarljósi og leggur áherslu á að draga úr kolefnisspori félagsins og leggja sitt að mörkum til að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar.

Skýrsla og áritun framkvæmdastjóra vegna sjálfbærniuppgjörs Búseta fyrir árið 2020 er í samræmi við ESG-leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum gáfu út á árinu 2019, leiðbeiningum sem settar voru fram árið 2015 af sameinuðu Þjóðunum, samtökum um sjálfbærar kauphallir (Sustainable Stock Exchange Initiative) og vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kauphalla (World Federation of Exchange). Einnig er vísað í tilheyrandi viðmið GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI100-400) og meginviðmið (e. Reporting Principles, P1-10) alþjóðasáttmála Sameinuðu Þjóðanna (United Nations Global Compact, UNGC).

Búseti notar stafræna tækni til að tryggja rekjanleika, gagnsæi og skilvirkni við söfnun gagna og miðlun upplýsinga sem tengjast umhverfismálum. Með því að haga starfsemi Búseta á samfélagslega ábyrgan hátt látum við gott af okkur leiða um leið og við stuðlum að heilbrigðum vexti sem er til hagsbóta fyrir félagsmenn og samfélagið í heild.

Framkvæmdastjóri staðfestir hér með sjálfbærniuppgjör félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 31. desember 2020 með undirritun sinni.

Reykjavík, 9. apríl 2021.

Bjarni Þór Þórólfsson framkvæmdastjóri, Búseti hsf.

Áritun Klappa

Áritunaraðili: Dr. Jón Ágúst Þorsteinsson
Verkefnastjóri: Kristinn Logi Auðunsson

Við höfum aðstoðað við gerð sjálfbærniuppgjörs Búseta fyrir árið 2020. Uppgjörið byggir á þeim upplýsingum sem umhverfishugbúnaður félagsins, Klappir, hefur safnað saman yfir árið.

Sjálfbærniuppgjörið hefur að geyma allar helstu upplýsingar um umhverfisþætti Búseta. Við höfum skipulagt og hagað okkar vinnu í samræmi við leiðbeiningar Nasdaq frá 2019 og meginreglur Greenhouse Gas Protocol aðferðafræðinnar (Relevance, Accuracy, Completeness, Consistency, Transparency).

Klappir safnar gögnum eins örugglega frá upprunastað gagna og núverandi tækni leyfir. Losun gróðurhúsalofttegunda er reiknuð í tCO2í og birt í umhverfisuppgjöri þessu.

Ég staðfesti hér með, með undirskrift minni, að þau gögn Búseta og birgja þess sem birt eru í sjálfbærniuppgjöri þessu fyrir tímabilið 1. janúar 2018 til 31. desember 2020, hafa verið yfirfarin og metin eftir bestu vitund. Gögn tengd félagslegum þáttum og stjórnarháttum voru ekki yfirfarin af Klöppum. Klappir bera ekki ábyrgð á fjárfestingaákvörðunum teknum á grundvelli þeirra upplýsinga sem hér birtast.

Reykjavík, 9. apríl 2021

Dr. Jón Ágúst Þorsteinsson Forstjóri, Klappir grænar lausnir hf.

Umfang og skipulagsmörk

Um fyrirtækið

Búseti er húsnæðissamvinnufélag að norrænni fyrirmynd, rekið án hagnaðarsjónarmiða og í eigu félagsmanna hverju sinni. Markmið félagsins er að stula að öruggum búsetukostum þar sem unnið er að hagsmunum félagsmanna með sjálfbærni og langtímahugsun að leiðarljósi. Eignasafn félagsins telur 1.043 fasteignir víðast hvar um höfuðborgarsvæðið.

Skipulagsmörk (e. Organizational Boundaries)

Við gerð losunaruppgjörs Búseta hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.

Innan skipulagsmarka uppgjörsins fellur, auk Búseta hsf., Leigufélag Búseta ehf.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)

Innan rekstrarmarka Búseta er losun í umfangi 1 vegna eldsneytisnotkunar bifreiða í rekstri og/eða eigu félagsins og í umfangi 2 fyrir heitavatns- og rafmagnsnotkun í höfuðstöðvum félagsins. Þeir þættir, sem taldir eru fram í umfangi 3 í uppgjöri Búseta, eru losun vegna meðhöndlunar á úrgangi frá höfuðstöðvum félagsins og vinnutengdra flugferða starfsmanna.

Utan þessa uppgjörs stendur eignasafn Búseta, en uppgjörið nær einungis utan um kjarnastarfsemi félagsins.

Viðmiðunarár

Viðmiðunarár Búseta er 2019.

Lykilþættir

Kolefnisuppgjör (E1): Sjálfbærniuppgjör Búseta 2020 inniheldur fyrsta kolefnisbókhald félagsins, en bókhaldið nær aftur til ársins 2018. Losun félagsins nam 18,2 tonnum koltvísýringsígilda (tCO2í). Náð var að fullu utan um kjarnarekstur félagsins, en unnið verður að því í framhaldinu að ná utan um losun í eignasafni Búseta.

Losunarkræfni (E2): Losunarkræfni tekna var 6,6 kgCO22í/milljón ISK árið 2020, en það er 31,3% lækkun frá grunnári. Losunarkræfni á fermetrastærð eignasafns var 0,2 kgCO22í/m2, en það er 16,7% lækkun frá grunnári.

Orkunotkun (E3): Heildarorkunotkun Búseta nam 151.768 kWst. Orkunotkun samanstendur af rafmagns-, heitavatns-, og eldsneytisnotkun. Óbein orkunotkun vegna rafmagns og heitavatnsnotkunar nam 81.739 kWst.

Vatnsnotkun (E6): Heildarvatnsnotkun Búseta var 1.246 m3. Þar af var 1.121 m3 notkun á heitu vatni.

Kolefnisjöfnun: Búseti hefur kolefnisjafnað kjarnarekstur sinn með mótvægisaðgerðum með fjárfestingu í skógrækt á vegum Kolviðar. Samtals mótvægisaðgerðir jafngilda 18,2 tCO2í.

Rekstrarbreytur Einingar 2018 2019 2020
Heildartekjur m. ISK 2.488,31 2.186,47 2.740,98
Eignir alls m. ISK 42.274,39 46.550,89 52.028,96
Eigið fé alls m. ISK 15.102,23 16.714,46 19.472,04
Fjöldi stöðugilda starfsgildi 13 13,7 14,4
Heildarrými fyrir eigin rekstur 420,6 420,6 420,6
Heildarrými eignasafns 87.505 88.813 92.792
Heildarfjöldi eigna í eignasafni fjöldi 945 1.112 1.043
Árangursmælikvarði félags Einingar 2018 2019 2020
Losunarkræfni starfsmanna kgCO₂í/stöðugildi 1.071 1.524,7 1.264,3
Þróun losunarkræfni starfsmanna % 100% 142,4% 118%
Losunarkræfni tekna kgCO2í/milljón ISK 5,6 9,55 6,64
Þróun losunarkræfni tekna % 100% 170,7% 118,7%
Losunarkræfni á hvern fermetra eignasafns kgCO₂í/m² 0,16 0,24 0,2
Þróun losunarkræfni á fermetra eignasafnsins % 100% 147,8% 123,3%
Losunarkræfni á fjölda búsetueigna kgCO₂í/fjöldi 14,7 18,8 17,5
Þróun losunarkræfni á fjölda búsetueigna % 100% 127,5% 118,5%
Losun gróðurhúsalofttegunda Einingar 2018 2019 2020
Umfang 1 tCO₂í 12,6 18 17,2
Umfang 2 (landsnetið) tCO₂í 0,7 0,7 0,7
Umfang 3 tCO₂í 0,6 2,2 0,3
Kolefnisspor án mótvægisaðgerða tCO₂í 13,9 20,9 18,2
Samtals mótvægisaðgerðir tCO₂í 0 0 18,2
Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum tCO₂í 13,9 20,9 0
E1|UNGC: P7|GRI 305-1,305-2,305-3|SASB: General Issue / GHG Emissions|TCFD: Metrics & Targets
Losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda Einingar 2018 2019 2020
Losunarkræfni orku kgCO₂í/MWst 112,4 141,7 120
Losunarkræfni starfsmanna tCO₂í/stöðugildi 1,07 1,52 1,26
Losunarkræfni tekna kgCO2í/milljón ISK 5,6 9,55 6,64
Losunarkræfni á hvern fermetra kgCO₂í/m² 33,1 49,66 43,28
Losunarkræfni á hvern fermetra eignasafns kgCO₂í/m² 0,16 0,24 0,2
Losunarkræfni á fjölda búsetueigna kgCO₂í/fjöldi 14,7 18,8 17,5
E2|UNGC: P7, P8|GRI 305-4 |SDG: 13|SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management
Orkunotkun Einingar 2018 2019 2020
Heildarorkunotkun kWst 123.864 147.396 151.768
Þar af orka frá jarðefnaeldsneyti kWst 49.476 71.003 70.029
Þar af orka frá rafmagni kWst 16.852 16.711 16.721
Þar af orka frá heitu vatni kWst 57.536 59.682 65.018
Bein orkunotkun kWst 49.476 71.003 70.029
Óbein orkunotkun kWst 74.388 76.393 81.739
E3|UNGC: P7, P8|GRI 302-1, 302-2|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management
Orkukræfni Einingar 2018 2019 2020
Orkukræfni starfsmanna kWst/stöðugildi 9.528 10.759 10.539
Orkukræfni veltu kWst/milljón ISK 49,8 67,4 55,4
Orkukræfni á fermetra kWst/m² 294,5 350,4 360,8
E4|UNGC: P7, P8|GRI 302-3|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management
Samsetning orku Einingar 2018 2019 2020
Jarðefnaeldsneyti % 39,9% 48,2% 46,1%
Kjarnorka % 0% 0% 0%
Endurnýjanleg orka % 60,1% 51,8% 53,9%
E5|GRI 302-1|SDG: 7|SASB: General Issue / Energy Management
Vatnsnotkun Einingar 2018 2019 2020
Samtals vatnsnotkun 1.100 1.166 1.246
Kalt vatn 108 137 125
Heitt vatn 992 1.029 1.121
E6|GRI: 303-5|SDG: 6|SASB: General Issue / Water & Wastewater Management
Umhverfisstarfsemi Einingar 2018 2019 2020
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/nei Nei Nei
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? já/nei Nei Nei
Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? já/nei Nei Nei Nei
E7|GRI: 103-2|SASB: General Issue / Waste & Hazardous Materials Management
Loftslagseftirlit / stjórn Einingar 2018 2019 2020
Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengdri áhættu? já/nei
E8|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure A)
Loftslagseftirlit / stjórnendur Einingar 2018 2019 2020
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei
E9|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure B)
Meðhöndlun úrgangs Einingar 2018 2019 2020
Samtals úrgangur kg 1.522 1.336 982
Þar af flokkaður úrgangur kg 469 528 531
Þar af óflokkaður úrgangur kg 1.053 808 451
Endurunnið / endurheimt kg 469 528 531
Urðun / förgun kg 1.053 808 451
Hlutfall flokkaðs úrgangs % 30,8% 39,5% 54,1%
Hlutfall endurunnins úrgangs % 30,8% 39,5% 54,1%
Úrgangskræfni Einingar 2018 2019 2020
Úrgangskræfni starfsmanna kg/stöðugildi 117,1 97,5 68,2
Úrgangskræfni veltu kg/milljón ISK 0,6 0,6 0,4
Viðskiptaferðir Einingar 2018 2019 2020
Losun vegna viðskiptaferða tCO₂í - 1,7 -
Flug tCO₂í - 1,7 -
Ferðir starfsmanna til og frá vinnu Einingar 2018 2019 2020
Endurgreiðir fyrirtækið vistvænan ferðamáta starfsmanna? já/nei Nei Nei
Helstu orkugjafar Einingar 2018 2019 2020
Samtals eldsneytisnotkun í lítrum lítrar 5.021,8 7.283,3 7.231,7
Bensín lítrar 1.301,6 2.683 3.161
Dísilolía lítrar 3.720,1 4.600,3 4.070,7
Samtals eldsneytisnotkun í kg kg 4.138,3 5.922,5 5.830,8
Bensín kg 976,2 2.012,3 2.370,8
Dísilolía kg 3.162,1 3.910,2 3.460,1
Mótvægisaðgerðir Einingar 2018 2019 2020
Samtals mótvægisaðgerðir tCO₂í 0 0 18,2
Mótvægisaðgerðir með skógrækt tCO₂í 0 0 18,2
Mótvægisaðgerðir með endurheimt votlendis tCO₂í 0 0 0
Aðrar mótvægisaðgerðir tCO₂í 0 0 0
Kolefnisgjöld Einingar 2018 2019 2020
Kolefnisgjald, gas- og dísilolía ISK/lítra 9,45 10,4 11,45
Kolefnisgjald, bensín ISK/lítra 8,25 9,1 10
Kolefnisgjald, eldsneyti ISK/kg 11,65 12,8 14,1
Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv. ISK/kg 10,35 11,4 12,55
Samtals kolefnisgjald (ESR) ISK 45.893,66 72.258,38 78.219,26
Launahlutfall forstjóra Einingar 2018 2019 2020
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi X:1 2,43 2,34 2,32
Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf til yfirvalda? já/nei Nei Nei Nei
S1|UNGC: P6|GRI 102-38
Launamunur kynja Einingar 2018 2019 2020
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna X:1 1,19 1,33 1,17
Niðurstaða jafnlaunavottunar % - - -
S2|UNGC: P6|GRI: 405-2 | SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
Starfsmannavelta Einingar 2018 2019 2020
Starfsmenn í fullu starfi
Árleg breyting starfsmanna í fullu starfi % 0% 7,3% 6,9%
Kyn
Karlar % 43,9% 0% 14,5%
Konur % 0% 14,4% 0%
Aldur
<20 % 0% 0% 0%
20-29 % 0% 0% 0%
30-39 % 0% 0% 0%
40-49 % 18% 17% 20%
50-59 % 0% 0% 0%
60-69 % 0% 0% 0%
70+ % 100% 0% 0%
S3|UNGC: P6|GRI: 401-1b|SDG: 12|SASB: General Issue / Labor Practices
Kynjafjölbreytni Einingar 2018 2019 2020
Starfsmannafjöldi
Hlutfall kvenna í fyrirtækinu % 50% 46% 43%
Konur fjöldi 6 6 6
Karlar fjöldi 6 7 8
Yfirmenn og stjórnendur
Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda % 67% 50% 50%
Konur fjöldi 2 2 2
Karlar fjöldi 1 2 2
S4|UNGC: P6|GRI: 102-8, 405-1|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
Hlutfall tímabundinna starfskrafta Einingar 2018 2019 2020
Stöðugildi fjöldi - - -
Prósenta starfsmanna í hlutastarfi % - - -
Prósenta verktaka og/eða ráðgjafa % - - -
S5|GRI: 102-8|UNGC: P6
Aðgerðir gegn mismunun Einingar 2018 2019 2020
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? já/nei
S6|UNGC: P6|GRI: 103-2 (see also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
Vinnuslysatíðni Einingar 2018 2019 2020
Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda starfsmanna % 0% 0% 0%
S7|GRI: 403-9|SDG: 3|SASB: General Issue / Employee Health & Safety
Hnattræn heilsa og öryggi Einingar 2018 2019 2020
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu? já/nei Nei
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna X:1 - - -
Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna X:1 - - -
Fjarvera vegna skammtímaveikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna X:1 - - -
S8|GRI: 103-2 (See also: GRI 403: Occupational Health & Safety 2018)|SDG: 3|SASB: General Issue / Employee Health & Safety
Barna- og nauðungarvinna Einingar 2018 2019 2020
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? já/nei Nei Nei
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? já/nei - -
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? já/nei - -
S9|GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P4, P5|SDG: 8|SASB: General Issue / Labor Practices
Mannréttindi Einingar 2018 2019 2020
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? já/nei Nei Nei
Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? já/nei - -
S10|GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P1, P2|SDG: 4, 10, 16| SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations
Kynjahlutfall í stjórn Einingar 2018 2019 2020
Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla) % 40% 40% 40%
Hlutfall kvenkyns nefndarformanna (samanborið við karla) % - - -
G1|GRI 405-1|SDG: 10|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)
Óhæði stjórnar Einingar 2018 2019 2020
Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? já/nei
Hlutfall óháðra stjórnarmanna % 100% 100% 100%
G2|GRI: 102-23, 102-22
Kaupaukar Einingar 2018 2019 2020
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni? já/nei Nei Nei Nei
G3|GRI: 102-35
Kjarasamningar Einingar 2018 2019 2020
Hlutfall starfsmanna sem falla undir almenna kjarasamninga % 100 100 100
G4|UNGC: P3|SDG: 8|GRI: 102-41|SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)
Siðareglur birgja Einingar 2018 2019 2020
Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum? já/nei Nei Nei
Ef svarið er já, hversu hátt hlutfall birgja hefur formlega staðfest að þeir fylgi siðareglunum? % - - -
G5|UNGC: P2, P3, P4, P8|GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016|SDG: 12|SASB General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards)
Siðferði og aðgerðir gegn spillingu Einingar 2018 2019 2020
Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu gegn spillingu og mútum? já/nei Nei Nei
Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni? % - - -
G6|UNGC: P10|SDG: 16|GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 205: Anti-Corruption 2016)
Persónuvernd Einingar 2018 2019 2020
Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu? já/nei
Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? já/nei
G7|GRI: 418 Customer Privacy 2016|SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards)
Sjálfbærniskýrsla Einingar 2018 2019 2020
Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu? já/nei Nei Nei
Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni? já/nei Nei - -
G8|UNGC: P8
Starfsvenjur við upplýsingagjöf Einingar 2018 2019 2020
Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? já/nei Nei Nei Nei
Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? já/nei Nei Nei
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ? já/nei Nei Nei Nei
G9|UNGC: P8
Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila Einingar 2018 2019 2020
Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila? já/nei Nei Nei Nei
G10|UNGC: P8|GRI: 102-56

Aðferðafræði

Við útreikninga á umhverfisuppgjöri Búseta er stuðst við „The Greenhouse Gas Protocol“ sem er stöðluð aðferðafræði sem innleidd hefur verið af fjölda fyrirtækja um allan heim með góðum árangri. Búseti hefur lagt áherslu á að loftslagsverkefnið sé unnið innan ramma þeirra innlendu og alþjóðlegu laga og reglugerða sem snúa að umhverfismálum.

Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda (E1)

The Greenhouse Gas Protocol skiptir losun upp í umfang 1, 2 og 3. Þetta er gert til að greina í sundur beina og óbeina losun.

  • Umfang 1 tekur saman beina losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi fyrirtækis. Í tilfelli Búseta afmarkast umfang 1 við losun vegna eldsneytisnotkunar bifreiða í rekstri og/eða eigu félagsins
  • Umfang 2 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda sem tengd er raforkunotkun og notkun á heitu vatni. Losun af þessu tagi á sér ekki stað innan marka starfsemi fyrirtækisins og telst því til óbeinnar losunar.
  • Umfang 3 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda í virðiskeðju Búseta. Sú losun, sem talin er fram í uppgjöri þessu, eru losun vegna úrgangslosunar frá höfuðstöðvum félagsins og vinnutengdra flugferða starfsmanna.

Greint er frá losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum af CO2 ígildum (tCO2í). Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýringsígilda (tCO2í). Koltvísýringsígildi er mælieining sem lýsir því magni koltvísýrings sem hefur sama hnatthlýnunarmátt (e. GWP, global warming potential) og tiltekin blanda annarra gróðurhúsalofttegunda miðað við hundrað ára tímabil. Til að mynda jafngildir metan (CH4) u.þ.b. 25 koltvísýringsígildum og nituroxíð (N2O) u.þ.b. 298 koltvísýringsígildum.

Nettó kolefnislosun

Nettó kolefnislosun starfsemi sýnir nettó losun fyrirtækis með teknu tilliti til aðgerða til kolefnisjöfnunar.

Losunarkræfni (E2)

Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu umfangi 1, umfangi 2 (landsnetið) og umfangi 3. Losunarkræfni reiknast sem losun gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett fram sem tCO2í á

einingu (svo sem tCO2í á móti heildartekjum). Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.

Bein og óbein orkunotkun (E3)

Heildarorkunotkun mælir alla orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem notað er á ökutæki fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá rafveitum og heitu vatni (umfang 2). Orkunotkunin er sett fram í kílówattstundum (kWst).

Orkukræfni (E4)

Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kWst á einingu (svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). Mælikvarðarnir eru notaðir til að mæla orkunýtni og bera orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.

Klappir grænar lausnir hf. 15

Skýringar

1) Útreikningar á losun vegna rafmagnsnotkunar byggjast á meðallosun frá framleiðslu rafmagns á Íslandi, sem birt er í Landsskýrslu um losun gróðurhúsalofttegunda (Icelandic National Inventory Report) og er gefin út af Umhverfisstofnun.

2) Rafmagnsnotkun í höfuðstöðvum Búseta er áætluð miðað við hlutfall af heildarnotkun húsnæðisins miðað við fermetrafjölda, en Búseti deilir húsnæði með öðrum rekstri.

3) Heitavatnsnotkun í höfuðstöðvum Búseta er áætluð miðað við hlutfall af heildarnotkun húsnæðisins miðað við fermetrafjölda, en Búseti deilir húnsæði með öðrum rekstri.

4) Samkvæmt upprunaábyrgðum raforkusala, notaði Búseti 100% endurnýjanlega raforku árið 2020. Staðfesting á uppruna rafmagns frá raforkusala.

5) Umhverfisstefna Búseta er aðgengileg á vefsíðu félagsins.
Umhverfisstefna Búseta.

6) Í umhverfisstefnu Búseta er fjallað sérstaklega um úrgangs- og orkumál.

7) Miðgildi launa karla sem hlutfall af miðgildi launa kvenna er 1,17. Hjá félaginu eru 15 starfsmenn og er hluti af þeim menntaður á sviði verkfræði, tæknifræði og byggingarfræði. Þessir starfsmenn eru almennt í hærri launaþrepum en aðrir starfsmenn félagsins. Í tilfelli Búseta þá eru karlar sem sinna þessum störfum og útskýrir að einhverju leyti launamun kynjanna. Miðgildi launa getur gefið skakka mynd þegar fáir eru á vinnustað. Þó svo að hlutfallið sé hátt þá gefur það ekki rétta mynd af jafnlaunastefnu félagsins. Ekki er mismunað í launum fyrir sambærileg störf hjá Búseta.

8) Stefna Búseta gegn einelti, áreitni og ofbeldi fjallar um kynferðislegt áreiti og kynbundið ofbeldi, ásamt því tekur mannréttinda- og mannauðsstefna Búseta fyrir hvers kyns kynbundna mismunun.
Stefna gegn einelti, áreitni og ofbeldi
Mannréttindi og mannauður

9) Heilsu- og öryggisstefna Búseta er aðgengileg á vefsíðu félagsins. Heilsu- og öryggisstefna

10) Í mannréttinda- og mannauðsstefnu Búseta, sem byggð er á 10 meginreglum Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, vinnumarkað, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu, er tekið fram að afnám allrar nauðungar-, þrælkunar-, og barnavinnu skuli vera tryggt.

11) Mannréttinda- og mannauðsstefna Búseta er aðgengileg á heimasíðu félagsins.
Mannréttindi og mannauður

12) Siðareglur Búseta eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins.
Siðareglur

13) Persónuverndarstefna Búseta er aðgengileg á vefsíðu félagsins. Persónuverndarstefna